Data utworzenia: 15/04/2013

Wytworzył : Kamil Stępniak

Przedmiot działania


Pojęcie "zarządu nieruchomością wspólną" jest znacznie szersze od pojęcia administrowania. Zarząd jest czynnikiem decyzyjnym, a zarządzający wykonawcą woli Zarządu.

Zakres wykonywanych czynności wynika z ustalonej dla Wspólnoty stawki zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Zaliczka ta jest rozliczana w okresie rocznym. Składową częścią zaliczki jest wynagrodzenie zarządzającego (zarządcy), które nie podlega rozliczeniu.

Zakres czynności zarządzania nieruchomością wspólną, o którym mowa wyżej to:

 • sprzątanie wewnątrz budynku w umówionej częstotliwości,
 • sprzątanie na zewnątrz budynku w umówionej częstotliwości zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa miejscowego,
 • zwalczanie skutków zimy na ciągach pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie zarządzanej nieruchomości,
 • pielęgnacja terenów zielonych wraz z konserwacją elementów małej architektury,
 • utrzymywanie należytego stanu sanitarnego nieruchomości (dezynfekcja i deratyzacja zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych),
 • usuwanie odpadów wielkogabarytowych (sprzęt, meble i inne wystawiane przez mieszkańców),
 • drobne naprawy i konserwacja elementów wyposażenia technicznego części wspólnej budynku,
 • usuwanie awarii i ich skutków w części wspólnej,
 • obsługa awaryjna wyposażenia technicznego części wspólnej budynku w godzinach poza służbowych i w dni wolne od pracy (tzw. telefon dyżurny),
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów:
  1. rachunkowych i podatkowych,
  2. prawa budowlanego,
  3. ustawy o własności lokali,
  4. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  5. prawa lokalnego,
  6. innych.
 • obsługa biurowa właścicieli,
 • obsługa prawna wspólnoty przy zawieraniu umów z usługodawcami i dostawcami mediów,
 • obsługa bankowa wspólnoty,
 • obsługa zebrań właścicieli,
 • bieżące kontakty z właścicielami,
 • konsultacje dla członków Zarządu Wspólnoty prowadzone przez licencjonowanych zarządców nieruchomości,
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego (finansowego) na rok następny,
 • pomoc w przygotowaniu projektu planu zarządzania nieruchomością wspólną,
 • wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych:
  1. okresowych, wynikających z książki obiektu budowlanego,
  2. okresowych instalacji technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  3. wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • obsługa finansowo-księgowa:
  1. księgowość czynszowa,
  2. księgowość ogólna,
  3. księgowość finansowa,
  4. windykacja należności.
 • pomoc w organizowaniu przetargów i wyłanianiu wykonawców usług,
 • inne czynności zlecone przez Zarząd Wspólnoty w ramach zaliczki,
 • inne czynności zlecone przez Zarząd Wspólnoty, których koszty przekroczą wysokość zaliczki, a Zarząd uzna ich wykonanie za celowe.

Ilość odwiedzin : 3702

Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu HTML5 Poprawny CSS!
Kapitał zakładowy spółki: 2 791 850,00 zł | NIP: 732-000-06-37 | REGON: 470023416 | Sąd rejonowy dla łodzi środmieścia w łodzi KRS Nr: 0000099467